Oppilaitosyhteistyö

Nuorten Akatemia on käynnistänyt Vapaaehtoisena oppimassa -kokeiluhankkeen, jossa kokeillaan nuorten projektimaista vapaaehtoistoimintaa. Hankkeessa toteutetuissa vapaaehtoisprojekteissa nuoret itse päättävät ketä auttavat ja miten.

Vapaaehtoistoiminta toimii vailla toisen asteen koulutusta olevien nuorten:
– sosiaalisen vahvistamisen ja vastuunoton välineenä
– osallisuuden ja opiskelumotivaation vahvistamisen välineenä
– koulutukseen ja työelämään hakeutumisen välineenä

Vapaaehtoisena oppimassa -hankkeessa 2 – 4 nuorten ryhmää (yhteensä 60 nuorta) suunnittelee ja toteuttaa vapaaehtoisprojektin yhdessä opettajan tai ohjaajan kanssa. Kokeilu on suunnattu ammatillisessa valmentavassa koulutuksessa oleville nuorille, jotka etsivät suuntaa omalle elämälleen ja joilla ei ole vielä selkeitä tulevaisuuden suunnitelmia. Nuorten ryhmien, opettajien sekä ohjaajien työtä tukee hankkeen ohjaaja.

Hanke tukee Nuorisotakuuta varmistaen syrjäytymisvaarassa olevien nuorten mahdollisuutta osallistua yhteiskunnan toimintaan, löytää mielekäs opiskelupaikka ja varmistaa opintojen saattaminen loppuun.

Vapaaehtoisuutta oppimassa -kokeiluhankkeessa yhteistyössä Nuorten Akatemian kanssa toimivat irlantilainen Localise organisaatio (http://www.localise.ie), Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Euroopan sosiaalirahasto sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisää tietoja hankkeesta http://www.nuortenakatemia.fi tai Kirsi Airaksiselta:

p. 050 3269 783, kirsi.airaksinen[at]nuortenakatemia.fi

Kaveriohjausta maahanmuuttajille – KAMU

KAMU – Kaveriohjausta maahanmuuttajille -projektissa luodaan vähintään vuoden kestäviä kaveripareja, joiden toinen osapuoli on sosiaalialan opiskelija ammattikorkeakoulussa ja toinen erityisammattioppilaitoksessa opiskeleva maahanmuuttaja, jolla on diagnosoituja oppimisvaikeuksia. Hankkeeseen osallistuvilla maahanmuuttajilla on erityisiä vaikeuksia kotoutua ja työllistyä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Hankkeessa Metropolia Ammattikorkeakoulu, Keskuspuiston ammattiopisto ja Kalliolan setlementti mahdollistavat yhteistoimillaan toisaalta sosiaalialan koulutuksen tavoitteiden saavuttamisen ammattikoulu- ja lähiyhteisössä ja toisaalta maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäisyn ja kotoutumisen edistämisen. Suomessa tällaisen Service Learning -ajattelun käyttömahdollisuudet ovat olleet heikosti tiedostettuja, mitä pyritään hankkeen aikana muuttamaan.

Vertaisopiskelijatoimintaa mallinnetaan sosiaalipedagogisesta viitekehyksestä käsin. Toiminnan keskeisiä piirteitä ovat toiminnallisten ja luovien menetelmien käyttö niin ryhmässä kuin vertaisparien toiminnassa. Mallin ja menetelmien kehittämisessä otetaan huomioon erityisesti tilanteet, joissa ovat läsnä yhteisen kielen puute, oppimisvaikeuksia sekä kulttuurieroja kuten erilainen käsitys sukupuolirooleista.

Kaveriparien toimintaan valmistaudutaan vapaaehtoistyön koulutuksella ja sitä tuetaan säännöllisellä ohjauksella. Parityöskentelyssä korostuvat kuulluksi tuleminen, yksilöllisyyteen vastaaminen ja tasa-arvoisuus. Kiinteä suhde omaan vertaispariin koko prosessin ajan edistää läheisen ja luottamuksellisen suhteen syntyä. Parityöskentelyllä voidaan myös vastata yksilöllisiin tarpeisiin kuten kaavakkeiden täyttöön, pohdiskeluun tulevaisuuden valinnoista ja oman harrastuksen löytämiseen sekä tukimateriaalin kehittämiseen arjen helpottamiseksi.

Ryhmätyöskentelyä varten tuotetaan sosiaalipedagogiikkaan perustuvia toiminnallisia menetelmiä. Osallistujien kertomuksia tehdään näkyviksi erilaisin ilmaisullisin menetelmin kuten draaman, kuvataiteen ja musiikin avulla. Ryhmätyöskentelyn keskeisiä aihealueita ovat mm. suomalainen yhteiskuntajärjestelmä ja vaikuttaminen omassa elämänpiirissä tärkeisiin asioihin. Kaveriohjaus on myös tapa saavuttaa kulttuurista pätevyyttä, kehittää yhteiskunnallista tiedostamista ja orientoitua sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Kaikessa työskentelyssä kiinnitetään erityistä huomiota tasa-arvon valtavirtaistamiseen.

Hankkeen tuloksina ovat Suomeen sovellettava Service Learning -malli, mallin käyttöönotosta kiinnostuneiden verkosto, uusia toiminnallisia ohjausmenetelmiä haasteellisiin ryhmätilanteisiin, malli kaveriohjaustoimintaan sekä hankkeen tuotoksia dokumentoiva e-kirja. Hankkeen omat verkkosivut löytyvät osoitteesta kamu.metropolia.fi

Lisätietoja:

projektipäällikkö Mai Salmenkangas
puh. +358 40 334 6927
mai.salmenkangas(at)metropolia.fi

Opiskelijat järjestöjä auttamaan ja oppimaan – Vapaaehtoistyö hoitotyön opetussuunnitelmassa, Satakunnan ammattikorkeakoulu. Lisää täällä.

Lisätietoja:

lehtori Tapio Myllymaa
p. 044 710 3737
tapio.myllymaa(at)samk.fi